MENU:
Normandië 1944
Operatie Market Garden 1944
Ardennenoffensief 1944
Operatie Manna / Chowhound
Enschede in WO2
Films op Youtube
Volg ons op Twitter

VERHALEN OP DEZE SITE: Heerenveen 1940 - 1945
Hengelo 1940 - 1945
De overlevende (engels)
Een dochter vertelt haar vader's tweede wereldoorlog herinneringen (engels)
De avond activiteiten van een infanterist (Nederland '44)
De middag activiteiten van een infanterist (België '44)
De nachtelijke activiteiten van een infanterist (Nederland '44)
Op patrouille (Nederland '44)
Lancaster crash in Holland
Een vliegtuigmecanicien in de RAAF (engels)
Gevechstpiloot (engels)
B-24 missie boven Duitsland (engels)
Duits spoorwegkanon (engels)
Aviodome Nederlands luchtvaartmuseum (engels)


NIET WEGGOOIEN S.V.P. ...

Gooi uw documenten, bonnen, foto's e.d. niet weg. Kijk hier voor meer info


Lees hier een persoonlijke herinnering aan het bombardement van 22 augustus 1940.
Onderstaand Artikel verschenen in het Twentsch Dagblad Tubantia op vrijdag 23 augustus 1940. Er is een duidelijke anti-engelse toon in het artikel, ongetwijfeld ingegeven door de pro-Duitse hoofdredacteur die de krant inmiddels had overgenomen. Ondanks de pro-Duitse propaganda die doorklinkt in het artikel geeft het artikel toch een indruk van de impact die de geallieerde bombardementen hadden op de bevolking en welke partijen er allemaal druk bezig waren met het bestrijden van de schade die ontstond door de bombardementen.

Zes dooden bij een bombardement op Hengelo
Talrijke brisant- en brandbommen neergeworpen

Groote materieele schade.

In den afgelopen nacht is Hengelo wederom door Engelsche vliegers gebombardeerd. Ook thans zijn de bommen weer lukraak boven woonwijken neergeworpen.
Te p.l.m. 10en minuten voor een werden de bewoners van den Oelerwegse omgeving plotseling opgeschrikt door een aantal geweldige explosies, welke naar later bleek, veroorzaakt waren, door ontploffende brisantbommen. De gevolgen van dit bombardement, dat geheel onverwacht werd uitgevoerd - de menschen werden in hun slaap overvallen - waren ontzettend.

Bij een inmiddelijk na de explosies ingesteld onderzoek bleek, dat een tiental brisantbommen door de Engelsche vliegers was uitgeworpen, waarvan er drie niet tot ontploffing waren gekomen. De gevolgen van de explosies waren verschikkelijk. Een blok van vier woningen staande aan den Oelerweg, even achter de school aldaar, was vrijwel geheel vernield. Heele stukken muur waren weggeslagen terwijl ook het dak gedeeltelijk was afgerukt, een tachtigtal woningen in de omgeving werd min of meer beschadigd door de in het rond vliegende scherven en stukken steen.
Onmiddellijk werden de alarmsirenes in werking gesteld en werd de luchtbeschermingsdienst naar de plaats des onheils gedirigeerd. Met groot materiaal rukt men uit en weldra was men met man en macht bezig om eventueele slachtoffers hulp te verlenen of te bergen. Onder de puinhopen trof men weldra de lijken van vier personen aan., terwijl ook in de Agathastraat nog een slachtoffer te betreuren bleek.
De stoffelijke overschotten werden naar het Algemeen ziekenhuis overgebracht.
Voorts bleek, dat acht personen bij dezen onverhoedschen nachtelijken aanval gwond waren. Ook zij werden naar het Algemeen Ziekenhuis vervoerd. Drie van hen hadden zware kwetsuren bekomen.

De slachtoffers

Bij nadere informatie bleek hedenmorgen, dat de slachtoffers zijn:
De 53-jarige C. Nijhoff, wonende aan den Oelerweg 70, diens 43-jarige echtgenoote en de beide zoons van dit echtpaar. De 19-jarige zoon werd onmiddellijk gedood, terwijl de jongste die 15 jaar oud was en zwaar gewond naar het ziekenhuis werd vervoerd, in den loop van den ochtend eveneens aan de bekomen verwondingen is overleden.
Verder werd gedood de 51-jarige mej. Maas-Roelofs, die in het pand naast de familie Nijhoff woonde en de heer G.J. Nijland, wiens stoffelijk overschot in diens woning aan de Agathastraat werd aangetroffen.
De heer Nijland is 28 jaar oud en vader van twee nog jeugdige kinderen.
Zwaar gewond wrden de heeren B.F. Maas, de man van een der slachtoffers, en Bokhove, terwijl de heer Hilbrink, diens echtgenoote, de kostganger van de omgekomen familie Nijhoff, eveneens Nijhoff geheeten, en de echtenoote van den zwaar gewonden heer Bokhove licht werden gewond.
Den geheelen nacht is de politie en de luchtbeschermingsdienst in de weer geweest om orde in de chaos te scheppen. Alle straten werden onmiddellijk afgezet.

OOK TALRIJKE BRANDBOMMEN NEERGEWORPEN

Behalve deze brisantbommen is er rond de vijver op het Tuindorp een groot aantal brandbommen neergeworpen. Ze hebben echter geen groote schade aangericht, daar zij vrijwel alle in de straten zijn neergekomen. Een dezer bommen kwam terecht op de bouwkeet van 't Lansink, doch het begin van brand, dat hierdoor ontstond, werd door een politieman, die toevallig ter plaatse was gebluscht.
Andere brandbommen werden door brandweerlieden, die onmiddellijk ter plaatse verschenen, in den vijver geworpen, voordat ze schade konden aanrichten.

De woningen in de omgeving ontruimd.

In verband met het gevaar, dat er bestaat voor de bewoners van de omliggende panden als gevolg van het feit, dat zooals we hierboven meldden, drie bommen niet tot ontploffing zijn gekomen, zijn de woningen in de Agathastraat, Sterkerstraat, Spoelsterstraat, Wilderinkstraat (tusschen de Agathastraat en de Mariestraat en een gedeelte van den Oelerweg hedenmorgen op last van de politie door de bewoners ontruimd.
Men heeft uitgebreide voorzorgmaatregelen getroffen om te voorkomen dat er bij een eventuele ontploffing nog meer slachtoffers vallen. Van de niet ontplofte bommen liggen er twee achter en een voor het perceel Oelerweg 63.


Van een blok woningen bleven slechts gedeelten der muren overeind staan.

DE INDRUK ONDER DE BEVOLKING

Op de bevolking van Hengelo heeft deze nieuwe bomaanval grooten indruk gemaakt. Overal zag men hedenmorgen groeptjes menschen bijeen en algemeen was men verontwaardigd over dit maar lukraak neergooien der bommen.
Diepe neernis heeft men overal met de familieleden der slachtoffers. Ontzettend moet deze slag wel voor de familie Nijhoff, waar in ŽŽn nacht een geheel gezint uit den familiekring werd weggerukt, doch ook de overige families zijn in diepen rouw gedompeld. Angstig vraagt men zich af, of er nu eindelijk niet eens een einde zal komen van dit maar lukraak neerwerpen van bommen door Engelsche vliegers, waardoor ook in Twente reeds zoovele slachtoffers zijn gevallen.

Snelle hulp werd verleend.

Eenige minuten voor vieren daverden vannacht de eplosies van zeven bommen over Hengelo. De regen gutste in stroomen neer, hetgeen aan het tragische van het bombardement nog een extra somberen kant gaf. In het hart van Hengelo's groote woonwijk op den Oelerweg nabij de Bethlehemkerk, op de scheiding van het mooie Tuindorp en de dichtbevolkte Nijverheid kwamen de projectielen neer en zaaiden dood en verderf, schrik en ontzetting. In wijden kring werden woningen vernield of beschadigd, werden bewoners gedood of gewond, door den luchtdruk in hun woning tegen de vloer geslagen. Honderden ruiten sprongen in scherven....
Eens te meer is vannacht gebleken, hoezeer het gewaardeerd moet worden, dat het gemeentebestuur met groote voortvarendheid den luchtbeschermingsdienst organiseerde, want onmiddellijk was hulp aanwezig. IJlings kwamen van alle kanten helpers en helpsters. De ergste ravage was aangericht in de onmiddelijke nabijheid van den luchtbeschermingspost in de School aan den Oelerweg, welke zelf ook beschadigd werd en vele ruiten miste. Met groote activiteit kwamen alle diensten in touw. In den neerplensenden regen werd snel hulp geboden. Het terrein van de ramp werd afgezet, blauwe lampen weerkaatsten hun licht in de volgeloopen trechters in de straat. De opruimingsdienst deed wat hij kon, de geneeskundige dienst hielp overal waar zijn hulp gevraagd werd, de hulppolitie zette straten af en hielp de bewoners van de beschadigde panden elders een onderkomen te vinden. Doktoren verleenden de eerste hulp, terwijl de brandweer tevens aanwezig was. Men moet in het nachtelijk duister het tragische tafereel gezien hebben om te kunnen beseffen wat hier in korten tijd voor werk werd verricht door tientallen krachten.
De burgemeester, mr. J.A.H.J. van der Dussen, de Commissaris van Politie, alsmede andere gemeentelijke autoriteiten waren op de plaats van de ramp aanwezig.

Nog een beeld van de enorme ravage.

DE AANGERICHTE RAVAGE.

Van het blok van vier woningen waarin de families Nijhoff, Gaalman, Maas en Bokhove woonden, is vriwjel niets overgebleven. Het huis van de familie Nijhoff is geheel weggevaagd, terwijl ook van de andere drie panden nog slechts gedeelten van de muren overeind staan.
De woningen in de onmiddelijke omgeving van dit blok zijn eveneens zwaar beschadigd en geen ruit is er in deze huizen heel gebleven.
Niet alleen de woningen aan den Oelerweg hebben het echter moeten ontgeleden ook van verscheidene huizen aan de omliggende straten werden alle ruiten vernield, terwijl de kozijnen en deuren uit hun verband werden gerukt.
In den Oelerweg bevinden zich drie diepe trechters welke door den aanhoudenden regen van hedennacht en - morgen in meertjes zijn herschapen.

===

Bom ontploft.

HENGELO. 23 Augustus Een van de bommen, vannacht in den Olerweg terecht gekomen zonder te ontploffen, is hedenmiddag ge‘xplodeerd Zooals we elders meldden, was de buurt ontruimd. Doordat de bom in een trechter lag, werd bij deze ontploffing geen schade aangericht.

Artikel verschenen in Twentsch Dagblad Tubantia - vrijdag 23 augustus 1940

Terug naar de Hengelo 1940-1945

Outlet

 

Outlet


Wanneer u informatie wilt toevoegen en of aan of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen via: operatiemanna@gmail.com.